Glosariusz, który znajdziecie poniżej jest efektem pracy młodzieży należącej do Junior Branch Polska. Postanowiliśmy go stworzyć, ponieważ zauważyliśmy potrzebę wypracowania wspólnego i spójnego sposobu komunikowania tego co robimy. Znajdziecie tutaj słowa i pojęcia w języku angielskim, których używamy na co dzień w CISV oraz ich polskie odpowiedniki. Główną część stanowi wewnętrzna terminologia naszej organizacji, którą zdecydowaliśmy się wyjaśnić zamiast przetłumaczyć. W ostatniej części zawarliśmy typowe hasła, czy też slogany wraz z ich polskimi odpowiednikami.

Mamy nadzieję, że Glosariusz pomoże mówić nam o CISV zarówno między sobą, jak i poza organizacją. Jest on przydatnym narzędziem do wprowadzenia nowych wolontariuszy w naszą pracę, może służyć jako podstawa do szkoleń lub pomoc w przygotowaniu prezentacji o tym czym i w jaki sposób się zajmujemy.

A

Active Citizenship
Aktywne obywatelstwo. Postawa reprezentowana przez osobę wykorzystującą ASK (Attitudes, Skills, and Knowledge), aby zostać inicjatorem zmian, zarówno lokalnie jak i globalnie.
Activity
Zajęcia, warsztaty. Może to również być Fun Activity, czyli gry i zabawy.
Attitudes, Skills and Knowledge (ASK)
Postawy, Umiejętności i Wiedza. Podstawowe cele edukacyjne w ramach CISV i nasze podejście do uczenia się.
Activity Template
Formularz używany do spisywania w usystematyzowany sposób zajęć typu “uczenie się przez doświadczenie”.
Agent of change
Inicjator zmian

C

CISV Big ED
Pełna wersja i główne źródło na temat zasad, podejścia i treści edukacyjnych CISV.
CISV Passport
Broszura CISV zawierająca najważniejsze informacje o założeniach i pracy naszej organizacji. Służąca jako narzędzie do szkolenia naszych wolontariuszy oraz do promocji CISV. Wśród informacji można znaleźć określenie naszej misji, wartości jakie promujemy i wytyczne według których planujemy nasze spotkania i programy.
CISV Resources
Internetowa baza danych zawierająca wszystkie dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w programach CISV, do ich organizacji, do prowadzenia lokalnego oddziału i kraju członkowskiego. Adres internetowy: www.cisv.org/resources
Child Protection Policy
Dokument zawierający przejrzyste wskazówki, których powinna przestrzegać każda dorosła osoba pracująca z dziećmi w ramach CISV.
Conflict and Resolution
Konflikty i ich rozwiązywanie. Jeden z obszarów tematycznych CISV.
Content areas
Zakres tematyczny. Cztery obszary, które stanowią ramę tematyczną naszej Edukacji na rzecz Pokoju. Każdego roku CISV skupia się na jednym z nich, są to Prawa Człowieka, Różnorodność, Konflikty i ich Rozwiązywanie, Zrównoważony Rozwój.

D

Diversity
Różnorodność. Jeden z czterech obszarów tematycznych CISV.
Do / Reflect / Generalise / Apply
Zrób / Zastanów się / Uogólnij / Zastosuj. Cztery kroki według których planowane są zajęcia i programy CISV. Odnoszą się one do uczenia się poprzez działanie. Celem tego procesu jest umiejętność zastosowania w codziennym życiu zdobytych w ramach CISV umiejętności i wiedzy.

E

Educational Evaluation
Proces sprawdzający poziom i jakość naszych zajęć. Pomaga on zobaczyć jak dobrze wykonujemy to, o czym mówimy.
Educational Goals
Cele edukacyjne.
Educational Principles
Zasady wychowawcze
EMEA Junior Branch Team
Team Zespół koordynujący działania i rozwój Junior Branch z regionu europejskiego (Europa, Bliski Wschód i Afryka północna). Każdego roku National Junior Representatives wybierają dwóch nowych członków zespołu poprzez tajne głosowanie podczas EMEA Junior Branch Meeting. Każda z osób wchodzących w skład EJB Team’u jest koordynatorem jednego z sąsiedztw w ramach EMEA Junior Branch.
EJBEAM
Doroczne spotkanie przedstawicieli zarządów krajów członkowskich oraz Junior Branch z Europy, Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, odbywające się w okolicach Wielkanocy.
Experiential Learning
Nauka przez doświadczenie

G

Global citizenship
Światowe obywatelstwo
Global Conference
Spotkanie przedstawicieli wszystkich lokalnych oddziałów CISV z całego świata. Pierwsza taka konferencja odbyła się w 2015 roku, zastępując istniejące wcześniej doroczne spotkanie przedstawicieli wszystkich krajów (AIM). Każda kolejna ma odbywać się co trzy lata.
Governing Board
Zarząd CISV International wybierany przez przedstawicieli każdego NA, drogą głosowania. Każdy z członków zarządu pełni swoją funkcję przez trzy lata i sprawuje opiekę nad jednym z międzynarodowych komitetów. Do Governing Board może aplikować każda dorosła osoba należąca do CISV, posiadająca potrzebne kwalifikacje i doświadczenie.

H

Human Rights
Prawa człowieka

I

Indicators
Wskaźniki. Postawy, umiejętności i wiedza, które razem tworzą cel danych zajęć lub treningu i które osiągnąć lub do których dojść mają uczestnicy.
International Junior Branch Team
Zespół nadzorujący pracę całego JB, reprezentujący JB w CISV international i pracujący nad dalszym rozwojem JB. W jego skład wchodzą: International Junior Representatives, specjaliści JB, reprezentanci JB w komitetach CISV International, jeden z członków zarządu CISV oraz przedstawiciel biura w Newcastle (Senior Menagement Team). Każdego roku IJRzy ustalają nad jakimi aspektami będzie się skupiał IJB Team i według tego dobierają kandydatów na dane stanowiska. Do IJB Teamu może aplikować każdy członek JB, który posiada umiejętności i doświadczenie w danej dziedzinie.

J

Junior Branch (JB)
Samorządna gałąź CISV zrzeszająca młodych i aktywnych ludzi, skupiająca się na zajęciach i spotkaniach edukacyjnych w ciągu całego roku.
Junior Counsellors (JC)
Uczestnik Wioski w wieku 16-17 lat, który jest pomocnikiem grupy dorosłych prowadzących program, jak i również dzieci uczestniczących w programie.

L

Learning by doing
Uczenie się poprzez działanie
Local Junior Representative
Jedna z dwóch osób reprezentujących i sprawujących pieczę nad swoim oddziałem Junior Branch. Zajmują się organizacją weekendów i spotkań w swoim mieście. Kadencja LJRów trwa dwa lata, co roku każde JB wybiera jednego nowego reprezentanta.

M

Mid Way Meeting
Odbywające się w połowie kadencji spotkanie taki podmiotów jak międzynarodowy zarząd CISV (Governing Board), komitetów (np. Chapter Development Committee) czy reprezentantów i zespołów Junior Branch (International Junior Representatives, European Junior Branch Team). Jego celem, jest ewaluacja dotychczasowej pracy, intensywna praca nad najważniejszymi problemami i/lub projektami oraz możliwość osobistego spotkania się osób, pracujących na co dzień przez Internet.
myCISV
Internetowa platforma dla wolontariuszy CISV, w ramach której mogą oni deklarować swoje uczestnictwo w międzynarodowych programach, konferencjach i warsztatach.

N

National Association
Kraj, który spełnia wszystkie kryteria do bycia niezależnym krajem członkowskim CISV.
National Junior Representative
Jedna z dwóch osób reprezentujących i sprawujących pieczę nad Junior Branch w danym kraju. Do ich obowiązków należy koordynowanie działań i projektów w poszczególnych oddziałach oraz reprezentowanie ich przed zarządem kraju członkowskiego. Na arenie międzynarodowej NJRzy współpracują z jednym z koordynatorów danego regionu oraz reprezentantami krajów sąsiedzkich, biorą udział w dorocznym spotkaniu europejskiego JB i dorocznej konferencji całego International JB.
National Secretary
Sekretarz kraju członkowskiego. Jego zadaniem jest nadzorowanie przepływu informacji miedzy zarządem kraju i zarządami oddziałów oraz Senior Menagement Team.

P

PDPEF (Programme Director’s Planning and Evaluation Form)
Narzędzie do planowania i ewaluacji, dzięki któremu jesteśmy w stanie ocenić, czy i w jakim stopniu uczestnicy programu osiągnęli jego zaplanowane cele. Używany również to odnotowywania ważnych wydarzeń w trakcie programów.
Peace Education
Edukacja na rzecz pokoju na świecie
Promotional Association
Nowy kraj członkowski CISV, który jest w trakcie rozwijania działalności i uzyskiwania pełnego statusu kraju członkowskiego. Zazwyczaj ściśle współpracujący i wspierany przez kraj należący już do CISV.

R

R-07 Behaviour and Cultural Sensitivity
Dokument określający zasady zachowania podczas programów edukacyjnych CISV.
Regional Delivery Teams
Zespoły zajmujące się przekazywaniem i wdrażaniem pracy międzynarodowych komitetów CISV do krajów z danego regionu.
Regional Training Forums (RTFs)
Wydarzenie w trakcie którego odbywają się różne szkolenia, w Europie odbywające się zazwyczaj trzy razy do roku (okolice Wielkanocy, kwiecień/maj oraz październik/listopad). Podczas każdego z takich wydarzeń, organizowane są różne treningi, np. dotyczące prowadzenia i rozwoju oddziałów lub przeprowadzania poszczególnych programów.

S

Self-governing entities
Organy samorządne, np. Junior Branch.
Senior Menagement Team
Również znane jako International Office (IO). Główne biuro CISV International mieszczące się w Newcastle w Wielkiej Brytanii, zajmuje się sprawami administracyjnymi i nadzorem działań organizacji na poziomie międzynarodowym.
Statement of Purpose
Organy samorządne, np. Junior Branch. Oświadczeniem o Celu, „Misja”.
Sustainable Development
Zrównoważony rozwój
CISV educates and inspires action for a more just and peaceful world.
CISV uczy i inspiruje do działań na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie.
We appreciate the similarities between people and value their differences.
Doceniamy podobieństwa między ludźmi i cenimy ich różnice.
We support social justice and equality of opportunity for all.
Wspieramy sprawiedliwość społeczną i równe możliwości dla wszystkich.
We encourage the resolution of conflict through peaceful means.
Popieramy rozwiązywanie konfliktów w pokojowy sposób.
We support the creation of sustainable solutions to problems relating to our impact upon each other and the natural environment.
Wspieramy tworzenie zrównoważonych rozwiązań dla problemów związanych z naszym wpływem na siebie nawzajem i na środowisko naturalne.